ขอโทษค่ะ...เนื่องจากขณะนี้ขนมไหว้พระจันทร์แชงพาเลชได้หมดโปรโมชั่นแล้ว

จึงไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะ

Sorry!!! Pormotion Mooncakes of Shang Palace already end

so can not to order.